تعداد موقعیت های قابل انجام

موقعیت خرید مجموع
موقعیت فروش

وجه آزاد

زمانمبلغتعدادنوع سفارشنمادشماره
نمادخریدفروش
جمع
شمارهنمادنوع سفارشتعدادمبلغزمان
شماره سفارشقراردادوضعیتنوع عملیاتتعدادقیمتزمانمحل انجام سفارش
بازارموجودیوجه آزادمجموع موقعیت هاوجه تضمین اولیهحداقل وجه تضمینوضعیت
سکه طلا
زعفران
پوشال زعفران
لیست خرید ها و فروش ها در حال ارسال
ردیفزمانمبلغتعدادنوع سفارشوضعیتحذف
شماره سفارشقراردادخطازمان
سود زیان (ورژن جدید)
مجموعریال
سود وزیان (ورژن قدیم)
مبلغ سود و زیان معاملات امروز شما (محاسبه موقعیت ها با آخرین قیمت معامله شده می باشد)
مبلغ سود و زیان معاملات آخرین روز شما (محاسبه موقعیت ها با آخرین قیمت معامله شده می باشد)
مجموع